B?n ?ang ? ?ay: Nh ?Fremantle

cách kiếm tiền trên instagram Fremantlemedia slots tr?c tuy?n

Ng??i ch?i Aussie c th? bi?t Fremantle Media L nh s?n xu?t, m?t s? ch??ng trnh truy?n hnh l?n nh?t ?? t?n c?ng ??t n??c nh? con trai v con gi, t nhan v cc bc s? tr?.

Tuy nhin, g?n ?ay, c?ng ty ?? phan nhnh thnh cc ch??ng trnh th?c t? l?n nh? X Factor - m?t hit l?n trn kh?p th? gi?i.

V n?i cc ch??ng trnh nh? Wheel of Fortune v X Factor ??n, cc khe tr?c tuy?n th??ng theo sau. Fremantle ?? ?ng h? danh sch cc ch??ng trnh c?a mnh v?i m?t s? tr ch?i tr?c tuy?n kh hay cho ng??i ch?i. Chng ta h?y xem t?i sao Fremantle ?ang t? xay d?ng ?? tr? thnh m?t ng??i ch?i l?n trong th? tr??ng khe tr?c tuy?n.

V? fremantle

Fremantlemedia sinh n?m 2001, m?c d l?ch s? c?a c?ng ty ko di ??n n?m 1917 (khi cc v? tr tr?c tuy?n ch? l m?t nh sng l?p lnh trong m?t c?a CEO).

Sau khi c?ng ty m?i ???c thnh l?p, Pop Idol ?? ?nh m?t khn gi? truy?n hnh chong vng khi ch??ng trnh th?c t? am nh?c n?m gi? cc ?m th? b?y c?a chng t?i.

X Factor ra m?t vo n?m 2004, v?i cc ch??ng trnh nh? American Idol v Anh Got Talent c?ng c? v? tr c?a c?ng ty v?i t? cch l nh?ng ng??i tin phong c?a TV Slot.

Cc v? tr c?a m?t lo?i khc theo sau khi c?ng ty chuy?n sang ch?i game tr?c tuy?n v b?t ??u pht hnh cc tr ch?i d?a trn cc ch??ng trnh ph? bi?n c?a h?: X Factor b??c ??n Stardom v?n l m?t khe ph? bi?n, trong khi cc tr ch?i d?a trn cc ch??ng trnh Fremantle c? h?n nh? gi c? v b? phim bom t?n ?? ???c M?t hit qu.

G?n ?ay, Fremantlemedia ?? h?p tc v?i Ludia Inc. ?? s?n xu?t m?t s? v? tr ph? bi?n trn Facebook.

Cc tr ch?i ch?i mi?n ph nh? nh?n vo may m?n v gi c? l ?ng (v?i s? nh?n m?nh vo vi?c mua 'Tn d?ng' ?? ti?p t?c tr ch?i c?a b?n) ?? ch?ng t? l nh?ng c ?nh l?n v?i nh?ng ng??i ch?i vui v? th?ng th??ng.


L?i nghim tr?ng: PDOException Uncaught: SQLSTATE [42000]: L?i c php ho?c vi ph?m truy c?p: 1055 Bi?u th?c #8 c?a danh sch ch?n ; ?i?u ny kh?ng t??ng thch v?i sql_mode = Only_full_group_by in /home/web/vegasslotscouk/public_html/includes/template-fissions/games-boxes.php:235 D?u v?t ng?n x?p: #0 /home/web/vegasslotscouk/public_html/includes/template-fction #1 /home/web/vegasslotscouk/public_html/includes/template-fction #2 /home/web/vegasslotscouk/public_html/includes/template-fction #3 /home/web/vegasslotscouk/public_html/fremantle/index.php(32) #4 {Main} nm vo /home/web/vegasslotscouk/public_html/includes/template-pves/games-boxes.php Tr?c tuy?n 235